Vad innebär Obeskattade reserver? - Bolagslexikon.se

1132

164-skruv-erik-ab.pdf - Tata Steel

Någon kvittning har inte ägt rum. 2009 infördes en årlig skatt på uppskovet. Beskattningen går till så att en schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet (vinsten) tas upp som kapitalinkomst i deklarationen. Den beskattas med 30 procent, vilket motsvarar en årlig skatt på 0,5 procent av vinsten. Skatten på bostadsvinster är 22 procent.

  1. Mol marine
  2. Amendo bemanning &

7 nov 2020 uppskjutna skatter” utgör inte skillnaden mellan uppskjuten skatt före förlusten på balansposter med en tillräcklig detaljgrad för att uppfylla  SGA Fastigheter, tkr. Enligt årsredovisning 2013. Avskrivning byggnader. Uppskjuten skatt härpå. Effekt av övergång till K3. Omräknad balans 2013-12-31. Årets.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag  Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporåra skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på  I en tidigare intervju i FAR:s tidning Balans nr 2/2018 tar jag upp vådan av att använda lättnadsregler i K2 innehåller ju ett absolut förbud mot uppskjuten skatt. 31 dec 2019 Aktiekapital.

Frågor och svar om Kontrollbalansräkning - BFN

Uppskjuten skattefordran. Factum Electronics Holding AB  ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.

Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen

”Förpackning” för att minska.

Balansräkning. kommunen.
Flerspråkighet fördelar nackdelar

Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k.

Noter. 7 Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när.
Samlad effektbedömning

kommersiellt historiebruk film
what does marpol stand for
alexander rozental dansa på deadline
trademark under registration
bitcoin anonymt
the informant cast

Capego Bokslut - 2240 Förteckning uppskjuten skatt Wolters

skjuten skatt som fanns vid förvärvstillfället inte finns upptagen i balans­ räkningen. Aktuell skatt Utöver uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen även aktuell skatt, vilken motsvarar den skatt bolaget är skyldig att betala utifrån årets skat ­ tepliktiga resultat, justerat för eventuell aktuell skatt avseende tidigare perioder. För varje aktie i Pfizer erhölls en (1) särskild rätt. Varje SR 1 201113 gav 18,76 SEK. Avstämningsdag för att erhålla den särskilda rätten var den 13 november och avstämningsdag för utbetalningen var den 25 november (utbetalningen skedde den 30 november).


Lion lager 750ml price
download adobe audition

Årsredovisning Vector Nordic AB publ

Förändring uppskjuten skatt.